سمعک های ریسوند
اتواسکلروزيس

اتواسکلروزيس

اتواسکلروزيس

اتواسکلرزيس بيماری است که در آن استخوان اسفنجی جانشين استخوان سخت در کپسول اتيک و سه استخوانچه می شود اتو اسپونژيوس اصطلاح صحيحتری برای بيماری در حال پيشرفت است.اتواسکلرزيس به مرحله نهايی عدم فعاليت گفته می شود زمانی که استخوان سخت شده است.

تغييرات اتواسکلرتيک در % ۱۰ جمعيت قفقازی ديده شده در % ۱۰ اين افراد اتواسکلرزيس ادامه پيدا می کند و دريچه بيضی و رباط  انولار را درگير می کند که باعث کاهش حرکت فوت پليت و کاهش شنوايی انتقالی می شود.بيماری دو طرفه در % ۷۵ افراد رخ می دهد اگرچه دليل اتو اسکلرزيس معلوم نيست ولی تئوری حاضر بيان می دارد به دليل عفونت ويريسی مثل سرخک و بيماری هاي اتوايميون ، اختلالت بافت پيوندی را ايجاد می کند.

اتواسکلرزيس در خيلی از موارد ارثی است که دراين حالت بيشتر شکل اتوزومال غالب دارد قدرت نفوذ % ۴۰ تخمين زده شده است تشخيس قطعی به معاينه گوش ميانی با تصوير سازی مرکز اتواسکلرتيک و کشف فيکسشن استخوان رکابی بستگي دارد و تشخيص قبل از جراحی به حضور پيشرفت آهسته کاهش شنوايی انتقالی در غياب بيماری مزمن گوش در حال پيشرفت به طور همزمان بستگی دارد.يافته های اديو متريک در اتواسکلرزيس به طور پيشرونده gap air bone افزايش می يابد.

در اوايل بيماری زمانی که فقط ناحيه قدامي رکابی فيکس شده فاصله راه استخوانی و هوايی در فرکانس پايين ديده می شود وقتی فوت پليت به طور کامل فيکس می شود فرکانس بالا درگير می شود و کاهش شنوايی انتقالی با شکل فلت ايجاد می شود فرورفتگی در اديوگرا م در فرکانس ۲۰۰۰ هرتز نشانه اتواسکلرزيس است و کارهارت ناچ ناميده می شود و تمپانوگرام نوع  A است.اصلاح عملی شامل برداشتن کامل يا نصفه استخوان رکابی فيکس شده و جايگذاری پرتز می باشد.عمل جراحی يک روزه و ۴۵ دقيقه طول می کشد.بدون توجه به نوع پرتز استفاده شده يا مقدار استخوان برداشته شده بيشتر مطالعات تصحيح فاصله استخوانی و هوايی ۱۰ دسی بل را در % ۸۰ بيماران نشان می دهد.تعداد کمی از بيماران هيچ پيشرفتی را تجربه نمی کنند.بنابراين کانديد خوبی برای استفاده از تقويت کننده هستند ۱ تا ۲% کاهش شنوايی حسی عصبی عميق که به اين روند برگردد وجود دارد که لزوما به نظر نمی رسد به مشکلات حين عمل ربط داشته باشد.