سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید . شعبه قلهک : 22630006 - 09014444124 شعبه سعادت آباد : 26760549 - 22381293

سیستم WaxBuster اتیکن

سیستم جانبی WaxBuster اتیکن

این فیلتر نیز مانند فیلتر Micro Wax Buster عمل می کند ولی از نظر اندازه کمی بزرگتر می باشد و به دلیل اندازه بزرگترش کمتر با جرم گوش مسدود می شود. تمیز کردن روزانه این فیلتر مانند Micro Wax Buster توصیه می شود.