سمعک های ریسوند
ویژگی سمعک سفران اتیکن

آرامش صوتی در محیط های پر سر و صدا

بهبود درک گفتار و صدا و راحتی شنیدن

سمعک سفران سر و صدای ناخواسته را بطور موثری کاهش می دهد، بدین ترتیب که سیستم کنترل نویز آن نویزهای مزاحم را شناسایی کرده و صداهای محیط را پیوسته آنالیز می کند و هوشمندانه نویزهای آزار دهنده را کاهش می دهد تا بهترین شرایط شنوایی برای کاربر فراهم شود.

در این صورت، درک گفتار در محیطهای پر سرو صدا بهبود می یابد.

ویژگیها در یک نگاه

سمعک سفران صداهای بلند را در سطح راحتی شنوایی قرار میدهد، سروصداهای بلند را کم می کند تا راحتی بیشتری برای فرد فراهم شود. این کار توسط راهکارهای زیر انجام می گیرد.

کنترل نویز

بطور کلی سیستمهای کاهنده نویز طوری طراحی شده اند که تمام ورودیهای بلند را که برای فرد آزاردهنده به حساب می آیند را کاهش می دهد.

بدین ترتیب ممکن است گاهی سیگنالهای گفتاری هم در شرایط دشوار شنوایی کاهش یابند که مسلماً مطلوب نمی باشد. سیستم کاهش دهنده نویز در سمعک سفران براساس ردیابی گفتار عملکرد دارد و نویز را در ۸ باند فرکانسی مجزا با حفظ گفتار، کاهش میدهد.

Safran Identity

با توجه به پیشرفتهای اخیر در سمعکهای امروزی، کنترلهای موجود در سمعکها هم افزایش می یابد.

بنابراین تنظیم این سمعکها از حساسیت بسیاری برخوردار است زیرا که تغییر یکی از کنترلها می تواند عملکرد کنترلهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.

وجود Identity در سمعک سفران وضعیت شنوایی فرد را با تنظیم بهینه سمعک تطابق می دهد و با ایجاد تنظیم دقیق باعث می شود که فرد صدای بهتری را بشنود.

سمعک سفران دارای سه Inentity است که براساس تراکم هم تراز گفتار عمل می کند.

این سه عبارتند از :Dynamic – Active – Gradual

تراکم هم تراز گفتار

سمعک سفران از استراتژی پردازشی ” تراکم هم تراز گفتار” استفاده می کند و در هر هشت کانال فرکانسی نقاط زانویی متعددی را بکار می برد که باعث یکنواختی پاسخ فرکانسی و بالا رفتن کیفیت صدا و افزایش درک گفتار می شود. همچنین در سمعک سفران، عملکردهای تراکمی متفاوتی به ازای شدتهای مختلف ورودی وجود دارد.