سمعک های ریسوند
درباره آزمایش Ecog

آزمایش Ecog

درباره آزمایش Ecog

آزمایش Ecog و یا الکتروکوکلئوگرافی که در کلینیک شنوایی سمعک قلهک انجام میگیرد.

الکتروکوکلئوگرافی آزمایشی تخصصی است که پتانسیل های الکتریکی و سیگنال های تولید شده در حلزون در پاسخ به صدا را اندازه گیری می کند و برای تشخیص بیماری هایی که باعث تجمع مایع گوش داخلی می شود استفاده می شود و کاربرد ویژه در تشخیص افتراقی بیماری منییروهایدروپس آندولنف و شناسایی سرگیجه های محیطی دارد.

درآزمایش Ecog پاسخ از حلزون و عصب هشت دریافت و ثبت می شود و با محاسبه دامنه آنها با یکدیگر سلامت گوش داخلی و یا هرگونه اختلال مشخص می شود.

آزمایش الکتروکوکلئوگرافی با قرار دادن یک الکترود که متشکل از یک سیم، فتیله و اسفنج است در کانال گوش و در حد امکان نزدیک به حلزون گوش انجام میشود. سپس گوش با کلیک های متناوب از قطب بندی های مختلف و یا تن برست تحریک می شود.این تن های برست در گوش به ارتعاشات در گوش میانی تبدیل می شوندسپس به پیام های الکتریکی در گوش داخلی تبدیل و ثبت می شوند و  آزمایش Ecog با استفاده از نرم افزار کامپیوتری اندازه گیری می شوند. با بررسی دامنه امواج محتلف  می توان به مکان آسیب در حلزون پی برد.