سمعک های ریسوند
اختلالات گوش داخلی

اختلالات گوش داخلی و مجرای شنوايی داخلی

اختلالات گوش داخلی و مجرای شنوايی داخلی :

 

کاهش شنوايی حسی عصبی : SNHL دلايل مختلفی دارد به دو دسته مادرزادی و اکتسابی تقسيم  می شود هر دو دسته مادرزادی و اکتسابی به دو دسته ی ژنتيکی و غير ژنتيکی تقسيم می شود تنوع زيادی برای علت های ژنتيکی مادرزادی وجود دارد.اين علت ها به سندرمی و غير سندرمی تقسيم می شوند بيش از ۴۰۰ سندرم وجود دارد که باعث کاهش شنوايی می شوند بيشترين سندرم هايی که با کاهش شنوايی ديده می شوند شامل : سندرم اوشر نوروفيبروماتوز نوع II سندرم  pendred  سندرم واردن برگ کاهش شنوايی غير سندرمی معمول تر از دلايل سندرمی می باشد و به طور معمول با الگوی اتوزومال مغلوب به ارث می رسند. جهش در ژن ۲۶ که ( اين ژن پروتئينی را شکل می دهد که برای اتصال شکافی که در حلزون نقش دارد و به پتاسيم اجازه می دهد در پری لنف گردش کند)

دليل بيش از نيمی از کاهش شنوايی سندرمی است اين جهش با غربالگری ژنتيکی والدين کشف خواهد شد.دلايل کاهش شنوایی مادرزادی غير ژنتيکی شامل:عفونت های مادری مسموميت گوش با دارو صدمات گسترش يافته پيش از تولد و ضربات حين تولد سندرم سرخچه مادرزادی.اگرچه فرکانس رخدادش به دليل واکسيناسيون درحال کاهش است ، در جهان شايع است.کری ناشی از سرخچه با آب مرواريد مادرزادی و بيماری قلبی مادرزادی همراه است.

توکسو پلاسموزيس سيتو مگا ويروس و سيفليس عفونت های ديگری هستند که رشد رويان را درگير می کند و کاهش شنوايی بعد از تولد ايجاد می کنند هر يک از اين پروسه ها می تواند باعث SNHL پيش رونده دوران کودکی شوند داروهايی که باعث مسموميت گوش می شوند و مادران باردار استفاده می کنند ممکن است باعث کاهش شنوايی مادرزادی بشوند.هايپوکسيا باعث آسيب زيادی به سيستم شنوايی می شود.صدمه قبل از تولد به سيستم عروقی قوس برانشيال می تواند باعث هايپو پلازی غشاهای لابيرنتی دو طرفه يا يک طرفه شود صدمات زايمان که با تروما ايجاد می شود باعث SNHL می شود همان طوری که خون ريزی کرانيال زايمان را مشکل می کند.

دلايل غير ژنتيکی اکتسابی برای کاهش شنوايی به خوبی شناخته شده اند و بيشتر شامل عفونت نئوپلاسم عوامل اتوتوکسيک ضربه صوتی که در بخش ديگر اين فصل بحث خواهند شد.مننژيت به خصوص وقتی عامل استرپتوکوک نومونيا است يک دليل کلی الوقوع کاهش شنوايی است تنوع زيادی در دلايل ژنتيکی برای   SNHL تاخيری وجود دارد مثل اتواسکلروزيس حلزون SNHL پيش رونده به سندرم های مختلفی نسبت داده می شود که ناهنجاری ماهيچه ای استخوا نی را نشان می دهد.در بين انها بيماری های paget سندرم واندرهون سندرم الپورت و همه ی mucopoly sach aridoses مثل سندرم هانتر هورلر sanfilippo syndrome morquio syndrome,maroteauxlamy sandrome  با اين وجود تنوع زيادی از کاهش شنوايی حسی عصبی ژنتيکی تاخيری رخ می دهد با الگوی وراثتی مغلوب خوشبختانه با سندرم های خاصی همراه نيستند.

کاهش شنوايی حسی عصبی ناگهانی : يک وضعيت نامعمول است که کاهش شنوايی در حدود ۷۲ ساعت ايجاد می شود. به معمول بيماران از يک کاهش شنوايی يک طرفه شکايت دارند و ممکن است از پری گوش و وزوز نيز شکايت کنند.عواملی که باعث کاهش شنوايی حسی عصبی می شوند ممکن است باعث کاهش شنوايی حسی عصبی ناگهانی نيز بشوند با اين وجود در بيشتر بيماران به خاطر عفونت ويروسی ايجاد می شود ارزيابی اديو متريک و درمان بايد به سرعت انجام شود اين را به عنوان يکی از ضروريات اتو لوژيک در نظر        می گيرند اين خيلی مهم است که عوامل ديگری را که باعث کاهش شنوايی شده با مطالعات آزمايشگاهی وتصوير برداری مثل MRI رد کنيم تنها انتخاب درمان برای بهبود نتیجه استروئيد است که از راه دهانی و يا تزريق مستقيم به گوش ميانی استفاده می شود.علا رغم علت ويروسی برای اين کم شنوايی درمان با آنتی ويروس نسبت به استروئيدها نشان داده نشده که بهبود در کاهش شنوايی را ايجاد کنند.

کاهش شنوايی در اثر نويز : کاهش شنوايی در اثر نويز به عنوان يک مشکل بزرگ می باشد به خصوص در جوامعی که در معرض نويز شغلی هستند به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته شده است. اما درمعرض قرارگيری نويز غير شغلی سهم بزرگی در کاهش شنوايی به طور عمومی در جمعيت ها دارد.کاهش شنوايي در اثر نويز با کاهش انتخابی در ۴۰۰۰ هرتز اغاز می شود که به صورت ناچ در اديو گرام مشاهده می شود.با تداوم در معرض قرار گيری ناچ پهن می شود و تمام فرکانس های بالا را درگير می کند  در نهايت کاهش شنوايی در فرکانس های ميانی و پايين ديده می شود.در معرض قرارگيری اوليه در صدای بلند باعث تغيير آستانه می شود که در ۲۴ ساعت اول قابل برگشت است.تغيير آستانه ممکن است با وزوز همراه باشد تداوم در معرض قرار گيری می تواند به تغيير دائمی منجر شود تغیير آستانه به طور موقت ممکن است در اثر تخليه ی اسلحه گرم بدو ن حفاظت شنوايی يا شرکت در کنسرت راک رخ دهد.تغيير آستانه دائمی معمولا در افرادی ديده می شود که در شغلشان در معرض صدای بلند به طور دائمی هستند مثل مکانيک خط هوايي يا کارشناس توپ خانه در بچه ها هم امکان دارد کاهش شنوايی در اثر نويز توسعه يابد.در تمام بيماران با کاهش شنوايی مهم است که از آنها بپرسيم که آيا در معرض قرار گيری نويز در حدود  ۲۴ساعت قبل رخ داده که باعث کاهش شنوايی شده زيرا امکان دارد تغييرات آستانه موقت باشد.شواهد نشان می دهد که تفاوت فردی بسياری در آمادگی به کاهش شنوايی در اثر نويز وجود دارد.حدود نويز های شغلي برای حذف کردن کاهش شنوايی در اثر نويز در فرد متوسط طراحی شده است ، بنابراين ممکن است افراد حساس را محافظت نکند.

افزايش سن وکاهش شنوايی کاهش شنوايي که در اثر پروسه ی فيزيولوژيک افزايش سن به تنهايی ايجاد می شود پير گوشی ناميده می شود.تخمين های حاضر رخداد کاهش شنوايی در سالمندان را بين ۲۵ تا ۵۰ % نشان می دهد.بيشتر نويسندگان باور دارند که حداقل کمی از از اين کاهش شنوايی فقط به دليل افزايش سن رخ می دهد و به نويز ربطی ندارد با اين وجود شناسايی و مطالعه پير گوشی به علت وجود علل چند گانه کاهش شنوايی در سالمندان ، در معرض قرارگيری نويز رژيم ديابت فشار خون سيگار مشکل است. schukeutcht آسيب شناسي بافت استخوان تمپرال پير گوش را به ۴ نوع تقسيم می کند حسی عصبی متابوليک حلزونی بيشتر بيماران ترکيبي از انواع پير گوشي را دارند.پير گوشی حسی در اثر فقدانسلول مويی در ارگان کرتی ايجاد می شود و کاهش در فرکانس بالا است. شکل اديو گرام ski slop می باشد پير گوشی عصبی در اثر از بين رفتن نورون های شنوايی در حلزون ايجاد می شود.با اين وجود آستانه های تن خالص تا زمانی که ۹۰ % نورون ها از بين نرود متاثر نمی شود.تمايز گفتار معمولا بدتر از تن خالص می باشد پير گوشی متابوليک به وسيله اتروفی استريوسکولاريس که حمايت تغذيه ای را برای لابيرنت فراهم می کنند ايجاد می شود.اديوگرام فلت ويا به طور مختصر در حال کاهش است وتميز گفتار هم خوب است پير گوشی انتقالی حلزون به وسيله کلفت شدن غشای بازيلار ايجاد می شود به خصوص در دور پايه که باعث کاهش شنوايی فرکانس بالا می شود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of