سمعک های ریسوند
بيماريهای گوش و حلق و بينی

بيماريهای گوش و حلق و بينی

بيماريهای گوش و حلق و بينی

ماده ۴۲ آیین نامه : مشمولان مبتلاء به بيماريهای گوش و حلق و بينی با توجه به نوع بيماری كه به آن مبتلاء می باشند از معافيت های مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند ۱ـ كاهش شنوایي يكطرفه بطوری كه معدل آن در فركانس های چهارگانه (۵۱۲ـ۱۰۲۴ـ۲۰۴۸ـ۴۰۹۶) بيش از ۸۰ دسی بل باشد معاف دائم
بند ۲ـ كاهش شنوايی يكطرفه اگر در فركانس های چهارگانه بين ۵۰ تا ۸۰ دسی بل باشد خدمات غير رزمی
بند ۳ـ كاهش شنوايی هر دو گوش بطوری كه معدل كاهش شنوايی در فركانس های چهارگانه در يك گوش بالای ۲۵ دسی بل و در گوش ديگر بالای ۵۰ دسی بل باشد معاف دائم
بند ۴ـ كاهش شنوايی هر دو گوش در فركانس های چهارگانه بين ۲۵ تا ۵۰ دسی بل خدمات غير رزمی
بند ۵ـ كری و لالی معاف دائم
بند ۶ـ فقدان كامل مادرزادی يا اكتسابی لاله گوش يكطرفه يا دو طرفه معاف دائم.
بند ۷ـ آترزی يا انسداد مجرای گوش خارجی در تمام طول مجرا يا قسمتی از آن معاف دائم
بند ۸ـ عفونت مزمن گوش مياني كه سبب ايجاد پوليپ يا ضايعه در ناحيه شراپنل و يا استئيت و كولستئاتوم نمايد يكطرفه يا دو طرفه معاف دائم
بند ۹ـ عمل جراحی راديكال ماستوئيدكتومی معاف دائم
بند ۱۰ـ عفونت مزمن گوش ميانی يا ترشح چركی و پارگی پرده تمپان در صورتی كه از نظر راديولوژی تراكم استخوانی يا اسكلروز ناشی از عكس العمل عفونت موجود باشد و يا همراه با كاهش شنوايی دو طرفه بيش از سی و پنج دسی بل در هر گوش باشد:

الف) در موارد دو طرفه معاف دائم
ب) يكطرفه خدمات غير رزمی

بند ۱۱ـ عفونت مزمن گوش ميانی با ترشح چركی يك گوش كه همراه با تراكم استخوانی يا اسكلروز ناشی از عفونت باشد در صورتی كه با پارگی پرده گوش سمت ديگر همراه باشد (حتی بدون وجود تراكم استخوانی) معاف دائم
بند ۱۲ـ فلج عصب صورتی در اثر التهابات قديمی گوش با شكستگی استخوان روشه يا به علت عمل جراحی گوش معاف دائم
بند ۱۳ـ فلج كامل عصب مقاوم به درمان به هر علتی (علل ناشناخته ، بلز ، سندروم رامس هانت و غيره) كه حداقل شش ماه از شروع آن گذشته باشد معاف دائم
بند ۱۴ـ لايبرنتيت های چركی (باكتريال) كه همراه با نيستاكموس واضح و علائم پاراكلينيک ثابت شده در بيمارستانهای نيروهای مسلح باشد معاف دائم
بند ۱۵ـ بيماری و سندروم در صورتی كه با آزمايشات پاركلينيک در بيمارستانهای نيروهای مسلح تاييد شود معاف دائم
بند ۱۶ـ عوارض مادرزادی يا عفونی در بينی ، كام ، لب و حلق كه توليد اختلالات شديد تنفسی ، صوتی ، گوارشی نموده باشد و با كراهت منظر ايجاد كرده باشد در صورتی كه قابل درمان نباشد معاف دائم
بند ۱۷ـ شكستگی های قديمی بينی همراه با اختلالات تنفسی شديد و يا تغيير شكل شديد ظاهری صورت كه نياز به عمل جراحی زيبايی داشته باشد معاف دائم
بند ۱۸ـ رينيت اتروفيک همراه با كروت متعفن (بيماری اوزن) معاف دائم
بند ۱۹ـ آنژيوفيبروم نازوفارلگس معاف دائم
بند ۲۰ـ سينوزيت های توام (پان سينوزيت) مزمن معاف دائم
بند ۲۱ـ پوليپوزبينی :

الف) در صورتی كه دوطرفه باشد معاف دائم
ب) در صورت يكطرفه خدمات غير رزمی

بند ۲۲ـ تومورهای ميكسد غده بناگوشی و يا تحت فكی عمل شده و يا عمل نشده (به شرط ثبوت در بيمارستانهای نيروهای مسلح) معاف دائم
بند ۲۳ـ لارنژيت های مزمن كه توليد اختلالات شديد و دائمی صوتی يا تنفسی نمايد معاف دائم
بند ۲۴ـ بيماريهای مادرزادی ، عفونی ، ضربه ای و يا تومورهای حنجره كه توليد اختلالات شديد و دائمی نمايد معاف دائم
بند ۲۵ـ تومورهای گلوموس ژوگولر، آنژيومهای وسيع در نقاط مختلف گوش و حلق و بينی ، حفره و فضای دهان ، زبان ، فكين ، سينوسهای صورت و منضمات اعضای فوق معاف دائم

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of