سمعک های ریسوند
قطع زنجيره استخوانی

قطع زنجيره استخوانی

قطع زنجيره استخوانی

 

قطع زنجيره استخوانی امکان دارد به دلايل مختلفی رخ دهد در بچه ها دليل عمده نکروز (مرگ يا فقدان بافت) زائده بلند اينکوس به خاطر عفونت مزمن يا عود کننده گوش ميانی و يا effusion می باشد در يک همچنين مواردی قطع زنجيره معلولا کامل نيست يک باند باريک بافت فيبرزی جايگزين قسمت دور زائده بلند استخوان سندانی نکروز شده می شود بنابراين اتصال بين سندانی و رکابی فيبروزی است و استخوانی نيست دراين حالت صداها به طور ناقص انتقال می يابند و يک کاهش شنوايی انتقالی ضعيف ايجاد می شود در اين بچه ها معمولا فاصله راه استخوانی و هوايی وجود دارد که در فرکانس بالا نسبت به فرکانس پايين بيشتر است.اين فاصله موجود درفرکانس بالا به خاطر بافت فيبرزی در مفصل سندانی رکابی می باشد تمپانوگرام نوع  Ad می باشد.

در بزرگسالان تروما يکی از دلايل معمول می باشد به طورکلي تروما جابجايی ميانی استخوان رکابی يا قطع مفصل سندانی چکشی را ايجاد می کند تروما به ندرت باعث نيمه دررفتگی رکابی در دريچه بيضی می شود که باعث گيجی کاهش شنوايی حسی عصبی و کاهش شنوايی انتقالی شود مداخله جراحی برای کم کردن کاهش شنوايی حسی عصبی و بستن فيستول پری لنف که دهانه ای بين فضای گوش داخلی وميانی است می تواند گسيختگی زنجيره استخوانی ايجاد کند. گاهی اوقات در جراحی کلستئوما نياز است قسمتی يا همه ی يکی از استخوانچه ها ويا همه انها برداشته شود . بيشتر موارد سندانی برداشته می شود زيرا در کلستئوما در گير می باشد سر استخوانچه چکشی و رکابی هم ممکن است برداشته شود در خيلی از موارد تخريب استخوانچه ها به وسيله کلستئوما قبل از مداخله جراحی رخ می دهد. درمان گسيختگی زنجيره استخوانی ويا جابجايی استخوانچه ای اسيکولو پلاتی ناميده می شود ترميم زنجيره استخوانی در بسياری از موارد ممکن می باشد.

نتايج در ترميم نقص بين چکشی و سندانی به خوبی ترميم جابجايی استخوانچه رکابی در اتو اسکلروزيس نيست.ميزان گپ ۱۰ دسيبل راه هوايی واستخوانيذر کمتر از ۴/۳ بيماران رخ می دهد.اما اين بستگی ماهيت نقص شنوايی دارد زمانی که روسازی چکشی سندانی رکابی از بين رفته است و بايد پروتز کامل زنجيره استخوانی را استفاده کرد گپ ۲۵ دسی بل يک نتيجه ی خوب است زمانی که کاهش شنوايی انتقالی به وسيله نکروز زائده بلند سندانی ايجاد می شود گپ کامل بدست می ايد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of