سمعک های ریسوند
سمعک اتیکن مدل bte

مدل BTE

ویژگیهای اصلی

Ear simulator ۲cc coupler
Full-on gain, dB ۶۹ ۶۴
MPO, dB SPL ۱۳۸ ۱۳۴
Frequency range ۱۰۰-۶۹۰۰ ۱۰۰-۶۲۰۰

 

Battery consumption, mA ۰٫۸
Battery size ۱۳
Typ. battery lifetime (hrs.) ۲۸۰

 

ویژگی سمعک اتیکن مدل bte

افرادیکه می توانند از سمعک Ergo BTE استفاده کنند

  • همه افراد کم شنوا
  • این سمعک برای کودکان توصیه می گردد

توجه

  • فرد باید قادر باشد که قالب سمعک را در گوش جایگذاری کند و کنترل ها و خاموش / روشن و نحوه استفاده با تلفن را بیاموزد
  • قالب ها باید بطور مرتب بررسی شوند تا پارگی و شکستگی نداشته باشند