سمعک های ریسوند
سمعک های ریسوند

انواع سمعک زیمنس Siemens

سمعک Ace   

Ace 1 سمعک

سمعک Insio

Insio 1 سمعک

سمعک  motion

motion 1 سمعک

سمعک Cellion

celion 1 سمعک

سمعک silk

silk 1 سمعک

سمعک Pure 13 BT

pure13BT1 سمعک

ویژگی های سمعک Pure

PURE 1 سمعک

سمعک Carat زیمنس

سمعک پشت گوشی Intuis 2