سمعک های ریسوند

آزمایش شنوایی

آزمایش شنوایی

آزمایش شنوایی ، ادیوگرام و گفتار