سمعک های ریسوند

ادیوگرام

ادیوگرام

آزمایش شنوایی ، ادیوگرام و گفتار