سمعک های ریسوند

ارتباط با ناشنوایان توسط ربات

ارتباط با ناشنوایان توسط ربات

AAEAAQAAAAAAAAlpAAAAJGE1NDljNjgyLWQ0NzItNGI4Zi1hMGNmLTY2ZDhmNWNlMjJmOA ربات