سمعک های ریسوند

انواع سمعک starkey

انواع سمعک starkey

سمعک استارکی مدل halo
سمعک استارکی مدل xinowireless