سمعک های ریسوند

اینترتون مینی ماکروفون

اینترتون مینی ماکروفون

Mini-Microphone INTERTON