سمعک های ریسوند

زوال-عقلی-گوش

زوال-عقلی-گوش

زوال عقلی و کم شنوایی