سمعک های ریسوند

زوال-عقلی

زوال-عقلی

زوال عقلی و کم شنوایی