سمعک های ریسوند

سمعک  پیور Pure 13 BT

سمعک  پیور Pure 13 BT

pure13BT1 سمعک