سمعک های ریسوند

چاقی زیاد و ناشنوایی

چاقی زیاد و ناشنوایی

113130_392 چاقی و ناشنوایی